การศึกษา

26 มีนา 106 ปี ‘จุฬาฯ’ เปิดห้องเรียนยุคแรกๆ ก่อน พ.ศ.2500

26 มีนา 106 ปี ‘จุฬาฯ’ เปิดห้องเรียนยุคแรกๆ ก่อน พ.ศ.2500

การศึกษา

ถือเป็นวันคล้ายวันสถาปนา ‘จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย’ สถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของสยามประเทศ

จุดกำเนิด มีที่มาจาก โรงเรียนสำหรับฝึกหัดวิชาข้าราชการฝ่ายพลเรือน โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ตั้งขึ้น ณ ตึกยาวข้างประตูพิมานชัยศรีในพระบรมมหาราชวัง เมื่อ พ.ศ.2442 และได้รับพระบรมราชานุญาตให้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนมหาดเล็ก เมื่อ พ.ศ.2445 เพื่อผลิตบุคลากรให้รับราชการ ซึ่งมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว อันเป็นผลจากพระบรมราโชบายปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดิน

นักเรียนเก่าโรงเรียนข้าราชการพลเรือนที่มาในงานวงศิลาพระฤกษ์ตึกบัญชาการโรงเรียนข้าราชการพลเรือนฯ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2458

ต่อมา พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาโรงเรียนมหาดเล็กเป็นสถาบันอุดมศึกษา พระราชทานนามว่า “โรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” แล้วพระราชทานเงินทุนที่เหลือจากการที่ราษฎรได้เรี่ยไรเพื่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบรมรูปทรงม้า กว่า 900,000 บาทให้สร้างอาคารเรียนและตึกบัญชาการบนที่ดินพระคลังข้างที่จำนวน 1,309 ไร่ ในอำเภอปทุมวัน โดยเสด็จพระราชดำเนินวางศิลาพระฤกษ์ในการสร้างอาคารดังกล่าวเมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ศ.2458

การศึกษา มาใหม่ แนะนำข่าวเพิ่มเติม : ศธ. จัดวันเด็ก 14 ม.ค. ‘ออนไซต์’ ครั้งแรก